Kam na Slovensko

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doménach kamnaslovensko.sk a a na doménach, ktoré sú od nich odvedené je spoločnosť Kamnaslovensko, pokiaľ nie je na konkrétnej webovej stránke uvedený iný prevádzkovateľ. Informácia o prevádzkovateľovi je zverejnená zvyčajne v spodnej časti webovej stránky. Na webových stránkach spracúvame aj údaje ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace s vašou aktivitou na webových stránkach a ktoré zvyčajne samotné nie je možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť a ako ho nastaviť je uvedené v texte o Cookies na webových stránkach Kamnaslovensko. Spoločnosť Kamnaslovensko prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov. Vždy Vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našich webových stránok a o tom, ako tieto údaje používame a ako môžete ovplyvniť tento proces. Na aké účely Vaše údaje spracúvame? Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely: • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne • ochrana našich práv a oprávnených záujmov • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov • štatistické účely • meranie návštevnosti našich stránok • analýza Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán • na cielené zobrazovanie reklamy • na riešenie vašich sťažností a vyjadrenie k vašim otázkam • na žurnalistické účely, t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok). Na akom právnom základe Vaše údaje spracúvame? Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku atď.) Právnym základom spracovania Vašich údajov sú: • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu • oprávnené záujmy spoločnosti Kamnaslovensko, napr. vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky a merania návštevnosti • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov • realizácia práva na informácie a slobody prejavu • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod. Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti Kamnaslovensko súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Aké údaje spracúvame a aká je doba ich spracovania ? Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, prezývka (nick) heslo a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia. Údaje získané v rámci registrácie a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania využívania služby. Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby a údaje vo forme záloh prevádzkových údajov. Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení Vašej registrácie vymazané. Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to bude technicky možné. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom, kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch. Ak ste na našich webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu, zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace. Keď navštívite webové stránky spoločnosti Kamnaslovensko, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi. Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi. Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti Kamnaslovensko, (ii)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík. Aby sme Vám mohli poskytnúť niektoré služby alebo Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte Je poskytnutie údajov povinné ? Vaše údaje poskytujete spoločnosti Kamnaslovensko dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať. Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Komu sprístupňujeme údaje o vás? Spoločnosť Kamnaslovensko sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to: • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia) • Poradcom v oblasti daní, práva alebo účtovníctva Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Kamnaslovensko poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu. Údaje využívané na žurnalistické účely sú verejne prístupné na našich webových stránkach. Prístupnosť našich služieb pre deti a mladistvých Služby, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Kamnaslovensko, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. Na internete však nie je vždy možné spoľahlivo určiť vek osoby, ktorá sa registruje na našich stránkach. V niektorých prípadoch vyžadujeme, aby registrujúca sa osoba priamo uviedla svoj vek, aby sme mohli skontrolovať, či sa k jej registrácii vyžaduje súhlas rodiča. Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby nás kontaktovali v prípade, ak majú podozrenie, že ich dieťa používa niektorú našu službu a nesúhlasia s tým. Ako treba pristupovať k ochrane údajov ? Na účely ochrany údajov Vám doporučujeme zachovávať nasledovné zásady: • Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte iných osobám. Spoločnosť Kamnaslovensko od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom , ktoré od Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte ( naše kontaktné údaje sú v závere tohto dokumentu), • Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie, • Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás, • Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov, • Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia, • Ak v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas, • Ak máte menej ako 16 rokov, vždy si najprv overte s rodičmi, či súhlasia s tým, že používate naše služby. Odkazy na iné webové stránky Webové stránky spoločnosti Kamnaslovensko obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzí obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky spoločnosti Kamnaslovensko. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ. Spracovanie osobných údajov v spravodajstve Pri spracovanie osobných údajov na účely spravodajstva a pri výkone novinárskej činnosti zverejňujeme informácie pri výkone práva na slobodu prejavu a na informácie. Spoločnosť Kamnaslovensko, je prevádzkovateľom nasledovných webových spravodajských a publicistických magazínov: , Športky.sk, Dromedar.sk, Openiazoch.sk, Špuntik.sk, Vyšetrenie.sk, Podkapotou.sk, Karierainfo.sk. Spoločnosť Kamnaslovensko, spolupracuje s viacerými spravodajskými a publicistickými webovými portálmi, ale nie je ich prevádzkovateľom, a to v prípadoch: plnielanu.sk, glob.sk, pc.sk, pretaktovanie.sk, hashtag.sk, androidportal.sk, telkacmagazin.sk, Feminity.sk Hudba.sk, Urobsisam.sk, Mojdom.sk, Gurman.sk, Basket.sk. Informácia o prevádzkovateľovi webovej stránky je vždy zreteľne vyznačená na stránky, zvyčajne v spodnej časti. Spracovanie osobných údajov v kontaktných formulároch Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje? Kamnaslovensko zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, aby vám mohol poskytnúť priame a personalizované odpovede na všeobecné otázky. Uchovávanie vašich kontaktných informácií je nevyhnutné najmä na účely zasielania odpovedí. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní. Ak v kontaktných formulároch prejavíte záujem o reklamu alebo inzerciu, vaše údaje môžu byť spracované následne aj na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a na poskytovanie služieb. Ak v kontaktných formulároch adresujete Kamnaslovenskou žiadosť vo veci spracovania osobných údajov, vaše údaje budú spracované aj na účely vyriešenia žiadosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a na plnenie povinností voči dotknutej osobe. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov: • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Kamnaslovenskou ako prevádzkovateľa • spracovanie je nevyhnutné na základe žiadosti dotknutej osoby na zavedenie predzmluvných opatrení a plnenie zmluvy • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kamnaslovenskou ako prevádzkovateľa pri ochrane jeho záujmov a na preukázanie plnenia jeho povinnosti Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame? Na účely vykonania takejto spracovateľskej operácie získavame tieto kategórie osobných údajov: • Poskytovanie určitých osobných údajov je povinné, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Získavajú a ďalej sa spracúvajú tieto osobné údaje: • meno a priezvisko, • kontaktné údaje - e-mailová adresa,) • obsah vašej požiadavky alebo dopytu V závislosti od typu žiadosti možno vyžadovať aj ďalšie špecifické osobné údaje (napr. telefónne číslo, ak nás kontaktujete telefonicky) alebo skutočnosti, ktoré súvisia s vašou otázkou. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu získania alebo ďalšieho spracovania údajov vrátane vybavenia neskorších sťažností, a to maximálne počas troch rokov od dátumu odoslania vašej otázky. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje? Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-mailové správy, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sa uchovávajú buď na serveroch Európskej komisie, alebo jej zmluvného partnera a zaviedli sme niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú? Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Kamnaslovenskou zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom na základe zásady „need-to-know“ (potreby poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti. Na spracovaní vašich údajov pri niektorých otázkach sa môžu podieľať aj naši sprostredkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať rovnaké bezpečnostné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov. Služby tretích strán na našich webových stránkach Na webových stránkach spoločnosti Kamnaslovensko môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. .Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom, v závislosti od druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť : • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi) rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies. Webové stránky spoločnosti Kamnaslovensko umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Twitter alebo Facebook a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach. Používanie sociálnych pluginov Webové stránky Kamnaslovenskou využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Ak si v rámci portfólia Kamnaslovenskou otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky Kamnaslovenskou ste navštívili. Kamnaslovensko nemá žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php. Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií. Prihlasovanie sa do služieb prostredníctvom údajov tretích strán Niektoré naše webové služby umožňujú prihlásenie sa do webovej služby prostredníctvom systémov tretích strán. V rámci týchto aplikácii sú obvykle ukladané Vaše prístupové údaje do našich webových služieb. Tieto aplikácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov s prevádzkovateľmi daných systémov v rozsahu, ktorý príslušný prevádzkovateľ povolil. Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému a doručujeme Vám vždy sa dôkladne oboznámiť s podmienkami služby daného prevádzkovateľa ešte predtým, ako využijete tento systém prihlásenia sa do našich služieb. Poučenie o Vašich zákonných právach Všetkých používateľov našich webových stránok, ktorí poskytli spoločnosti Kamnaslovensko svoje osobné údaje, informujeme o ich zákonných právach v Poučení osôb o ich právach pri spracovaní údajov. Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.